ZABORAVILI STE ŠIFRU?

*

BLOG INOVACIJE

Horizon 2020: MSP instrument presek septembar

 

141 inovativna projekta malih i srednjih preduzeća(MSP) iz 24 zemlje su izabrana za finansiranje u zadnjem preseku Faze 1 MSP instrumenta programa HORIZON 2020.

HORIZON 2020: MSP Instrument presek Decembar 2014

17. decembara 2014. godini bio je zadnji presek u okviru MSP Instrumenta programa Horizon 2020. Predato je 2992 predloga projekata iz 35 zemalja. Od ukupnog broja, 2363 predloga, je podneto u okviru Faze 1 i 692 predloga u okviru Faze 2 ovog instrumenta. U okviru ovog preseka nije bilo ni jednog predloga projekta od strane malih i srednjih preduzeća iz Bosne i Herzegovine. U odnosu na prethodni preseke broj predloga projekata u Fazi 1 je porastao za 17.7% ( 1994 u preseku Septembar 2014. Godine ) a za 8,4 % u okviru Faze 2 ( 580 u preseku u Oktobru 2014. Godine).Najviše predloga projekata u obe Faze je zaprimljeno u ICT sektoru/ Open Disruptive Innovation ( 30 % Faza 1 i 28 % Faza 2). Mala i srednja preduzeća iz Italije, Španije i Velike Britanije su ponovo lideri po broju podnetih predloga projekata.

 Podsećamo, Instrument za MSP-a, ključan je element finansiranja malih preduzeća koji je dostupan u okviru programa HORIZON 2020. U vrijednosti od oko 3 milijarde eura tokom sedam godina, Instrument nudi brza i jednostavna bespovratna sredstva za studije izvodljivosti poslovnih inovacija (Faza 1) i demonstracijske projekte (Faza 2). Preduzeća koja predstave ideje, koje su dovoljno razvijene da bi se u njih ulagalo, mogu dobiti i savjetovanje o poslovnom razvoju te ostale usluge podrške (Faza 3).

 

Postoji puno upita MSP-a iz Bosne i Hercegovine, koji su zainteresovani za korištenje sredstava iz MSP instrumenta . Ono što preduzeća moraju da imaju u vidu ako žele da konkurišu za ovaj instrument, da njihova ideja nešto mora da rešava ( bilo da je to mali problem koji pogađa veliki broj korisnika, ili veliki problem koji utiče na mali broj korisnika). Bez obzira koliko inovativna ideja bila dobra, ako ona ne rešava neki problem i nema evropsku dimenziju ona neće biti finansirana od strane Evropske Komisije.

Evropska Komisija želi da finansira samo one projekte koji jasno pokazuju vezu sa strategijom razvoja MSP-a koje aplicira. Jako je važno u aplikacionom formularu pokazati kako će ta inovativna aktivnost pomoći i internacionalizaciji poslovanja i prodaji proizvoda ili usluga izvan zemlje u kome je MSP aktivno. Projekat će imati više šanse za finansiranjem ako jasno pokaže uticaj na stvaranje novih radnih mesta i jačanje evropske konkurentnosti. Instrumet je kreiran da podrži inovativne proizvode i usluge koji su blizu izlaska na tržište ali se susreću sa određenim barijerama. Na kraju svakog projekta koji bude odobreni, proizvodi i usluge moraju izaći na tržište u roku od nekoliko meseca.

 

 

 

ADRIA FOOTOURING INOVATIVNOST MSP U OBLASTI HRANE I TURIZMA

Apstrakt: Istraživanje u okviru ovog rada obavljeno je u sklopu projekta ADRIA FOOTOURING koji se finansira kroz prekogranični program IPA Adriatic. Istraživanje je obavljeno u Bosni i Hercegovini, Italiji, Sloveniji, Crnoj Gori i Albaniji. Urađeno je na osnovu dostupnih podataka iz regionalnih/nacionalnih strategija, statistika, naučne literature kao i anketiranjem putem  upitnika i face-to-face intervjua. Autor ovog rada je dobijene podatke urađene na osnovu istraživanja svih članova konzorcijuma projekta prilagodio potrebama konferencije. Rad objedinjuje podatke koji se odnose na inovativne aktivnosti MSP-a u sektorima hrane i turizma, dostupnost i korištenje programa podrške i primjere dobre prakse. Analiza obuhvata informacije dobijene od strane 76 organizacija pružaoca usluga i više od 100 predstavnika MSP-a u oblasti hrane i turizma. Kao zaključak ovog rada predstavićemo poređenje stanja u sjevero zapadnoj RS/BiH sa drugim regionima u okviru projekta.

Ključne riječi: inovativnost, MSP, hrana, turizam, prekogranična saradnja, projekat, ICT

 

Uvođenje inovacija u oblasti sušenja ljekovitog bilja - SOLARNE SUŠARE

U cilju uvođenja inovacija u oblasti sušenja ljekovitog bilja dobar je primjer solarna sušara koja se koristi za sušenje ljekovitog bilja, voća, povrća, gljiva i dr. Prosječan period mogućeg solarnog sušenja u jednoj godini je 120 dana. Radna temperatura u sušari se postiže samo preko sunca tako da i nije potreban neki drugi oblik grijanja ili dogrijavanja sušare.

Prednost ovakvih sušara je u tome što se ne plaća drugi energent, nema nikakvih troškova jer se sušenje postiže prirodnim i čistim putem preko sunčeve energije, tako da je isplativost brza.

Što se tiče samog rada sušare koji nije komplikovan, a se sastoji od pripremanja materijala koji se rasprostire u sloju jednake debljine na tacne koje su izrađene od aluminijuma ili inoksa, slaganje tacni na pokretna kolica koja su na točkovima i stavljaju u sušaru. Strujanjem posebno usmjerenog toplog zraka koji se zagrijava pomoću solarnog kolektora vrši se sušenje.

ADRIA FOOTOURING: Inovacije, Rezultati analize i neki od programa podrške

Postoje mnoge definicije inovativnosti, ali mi ćemo koristiti definiciju koju koristi Republički zavod za statistiku Republike Srpske u svojim istraživanjima inovativnih aktivnosti malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj. Prema ovoj definiciji inovacija je primena novog ili značajno poboljšanog proizvoda ili usluge, procesa, ili marketinške metode ili nove organizacione metode u poslovanju, organizaciji rada ili odnosima preduzeća sa okruženjem. Inovativne aktivnosti obuhvataju inovacije proizvoda, inovacije procesa, inovacije u organizaciji preduzeća i inovacije u marketingu. Inovacija se često meša sa invencijom, ali između ova dva termina postoji veoma značajna razlika. Invencija je samo prvi korak u procesu koji vodi do efikasne upotrebe neke određene nove ideje. Za razliku od invencije inovacija se mora pretvoriti u proizvod ili uslugu koju potrošači žele.

U modernoj ekonomiji inovativnost je ključ konkurentnosti. Za malo i srednje preduzeće kažemo da je konkurentna kada ostvaruje profit koji je viši od proseka u svojoj grani industrije, tada ono ima konkurentsku prednost u odnosu na osvoje suparnike. Zato inovacije moraju postati deo organizacione strategije preduzeća. U malim i srednjim preduzećima stvaraju se nove ideje i traže brza i efikasna ekonomska rešenja. Traženje šansi i rešavanje rizika pripada malim i srednjim preduzećima, koja su i po definiciji fleksibilnija i prilagodljivija od velikih privrednih sistema.

TOP