ZABORAVILI STE ŠIFRU?

*

PRONAĐITE SVE VIJESTI VEZANE ZA INOVATIVNOST MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA, PROGRAMA PODRŠKE I USLUGA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE AGENCIJE PREDA-PD GRADA PRIJEDORA www.innovation.predaprijedor.com

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD

J A V N I K O N K U R S za dodjelu sredstava iz granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2016. godinu

Na osnovu člana 10. stav (1) Zakona Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu(„Službeni glasnik BiH“, broj 101/15) i člana 2. stav (2) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2016. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, o b j a v lj u j e

 

J A V N I   K O N K U R S

za dodjelu sredstava iz granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2016. godinu

Objavljuje se javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2016. godinu (Okvirni program EU za istraživanja i inovacije HORIZONT 2020; Međuvladin okvir za evropsku saradnju u oblasti naučnih i tehnoloških istraživanja – Program COST; Evropska mreža za finansiranje tržišno orijentiranih projekata iz različitih tehničkih oblasti – Program EUREKA) za 2016. godinu. Sredstva za ove namjene u iznosu od 444.000,00KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova za 2016. godinu (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Iz sredstava u iznosu od 444.000,00 KM, za sufinansiranje projekata iz programa HORIZON 2020, COST i EUREKA za 2016., putem javnog konkursa odobrava se budžet u iznosu od 404.000,00 KM.

Više: http://www.mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_nauka_kultura/konkursi/default.aspx?id=6728&langTag=bs-BA

TOP