ZABORAVILI STE ŠIFRU?

*

PRONAĐITE SVE VIJESTI VEZANE ZA INOVATIVNOST MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA, PROGRAMA PODRŠKE I USLUGA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE AGENCIJE PREDA-PD GRADA PRIJEDORA www.innovation.predaprijedor.com

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD

NAJNOVIJE//INFORMACIJE

LIR projekat: javni poziv za učešće u programu za razvoj preduzetništva i podršku osnivanju preduzeća (Start-up)

U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR), raspisan je javni poziv za za učešće u programu za razvoj preduzetništva i podršku osnivanju preduzeća (Start-up).

Projekat LIR je trogodišnja inicijativa (2016-2018.), koju primarno finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i dva entitetska saveza opština i gradova. Projekat se implementira u 21 partnerskoj jedinici lokalne samouprave u BiH.

Projekat LIR ima za cilj podizanje životnog standarda i povećanje socijalne kohezije u BiH putem inkluzivnog održivog socioekonomskog razvoja. U okviru komponente za ekonomski oporavak, LIR projekat će direktno podržati privatni sektor te potencijalne investitore kako bi se povećala cjelokupna ekonomska aktivnost u lokalnim zajednicama, osigurao ekonomski rast kroz produktivnije lance vrijednosti, te stvorila nova radna mjesta i prihodi. Također, projektom se predviđa pomoć i za dugoročno nezaposlene i socijalno isključene kategorija stanovništva, a posebno povratnike, interno i dugotrajno nezaposlene osobe.

Na javni poziv za učešće u programu za razvoj poduzetništva i podršku u osnivanju preduzeća, u okviru projekta LIR, mogu se prijaviti zainteresovana fizička lica sa područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Banja Luka, Bijeljina, Čelinac, Doboj, Domaljevac-Šamac, Foča, Goražde, Gradiška, Konjic, Maglaj, Modriča, Mostar, Novi Grad, Odžak, Orašje, Prijedor, Srebrenik, Šamac, Tuzla, Vareš, Žepče i Živinice. Planirani  program podrške uključuje:

  1. Specijalistički višednevni trening (do 40 polaznika);
  2. Bespovratnu finansijsku podršku za realizaciju do 5 najbolje ocijenjenih biznis planova;
  3. Mentorsku podršku i praćenje tokom prve godine poslovanja.

Krajnji rok za podnošenje prijava je petak, 5. maj 2017. godine do 17:00 sati. Prijave moraju biti dostavljene preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično na adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Projekat „Lokalni integrisani razvoj“
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo

Sve prijave koje se dostavljaju po osnovu ovog javnog poziva moraju biti predane u zatvorenoj koverti naslovljene na Projekat „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR)  – Javni poziv za za učešće u programu za razvoj preduzetništva i podršku osnivanju preduzeća (Start-up).

Obrazac za prijavu može se preuzeti na ovoj stranici.

Predstavnici Agencije PREDA-PD promovisali projekat FORESDA

Predstavnici Agencije PREDA-PD su 21.03.2017. godine u prostorijama Područne privredne komore Banja Luka, prisustvovali sastanku organizacija iz Republike Srpske koji implementiraju projekte sufinansirane iz Dunavskog programa za međunarodnu saradnju.

Pored predstavnika Agencije PREDA-PD, sastanku su prisustvovali predstavnici još 5 organizacija/institucija iz Republike Srpske koji implementiraju projekte u okviru ovog programa: Ministarstvo nauke i tehnologije RS, RARS, Republički zavod za geološka istraživanja, Hidrometeorološki zavod, te pridruženi strateški partner Agencije PREDA-PD, Ministarstvo idnustrije, energetike i rudarstva RS.

Tokom ovog sastanka predstavnici svih organizacija su predstavili svoje projekte, te razmijenili iskustva vezana za implementaciju projekata, saradnje sa Nacionalnim koordinatorom za program, upravljanje finansijama, javnim nabavkama, te se diskutovalo i o drugim pitanjima vezanim za implementaciju aktivnosti. Također je razgovarano i o eventualnim mogućnostima uspostavljanja saradnje u narednom periodu u okviru DTP i drugih projekata.

Javni poziv za podsticaje za zapošljavanje i samozapošljavanje

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske i JU Zavod za zapošljavanje RS su raspisali Javni poziv za korištenje sredstava sa ciljem pružanja podrške pri zapošljavanju i samozapošljavanju kroz sledeće projekte:

  1. Projekat podrške samozapošljavanju u 2017. godini. Ukupna vrijednost projekta je2.000.000 KM. Projektom je obuhvaćeno zapošljavanje lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske koji aktivno traže zaposlenje i prijavljeni su na evidenciju prije objavljivanja Javnog poziva kroz finansiranje samozapošljavanja za 400 lica u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu
  1. Projekat podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i nezaposlenih demobilisanih boraca VRS “Zajedno do posla” u 2017. godini čija je ukupna vrijednost 4.500.000 KM.

Projektom je predviđeno zapošljavanje 1000 lica iz ciljne grupe Projekta kojaaktivno traže zaposlenje i prijavljena su na evidenciju prije objavljivanjaJavnog poziva i to kroz finansiranje samozapošljavanja i finansiranjezapošljavanja kod poslodavaca.

Projekat sadrži tri komponente:

-          I Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja djece poginulih boraca VRS za 100 lica u iznosu od 8.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 800.000 KM.

-          II Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca VRS za 100 lica u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 500.000 KM.

-          III Komponenta: Finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca djece poginulihboraca , ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca VRS za 800 lica po 4.000 KM po jednom licu što ukupno iznosi 3.200.000 KM.

  1. Projekat podrške zapošljavanju lica iznad 50 godina starosti čija je ukupna vrijednost 1.000.000 KM a koji se finansira iz sredstava Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Projektom je obuhvaćeno zapošljavanje lica sa evidencije koja su u toku 2017.godine imala navršenih 50 godina starosti, kao i lica koja će do kraja 2017.godine navršiti starosnu dob od 50 godina, a koja aktivno traže zaposlenje iprijavljeni su na evidenciju prije objavljivanja Javnog poziva. Zapošljavanjelica iz utvrđene ciljne grupe vrši se na neodređen vremenski period, na punoradno vrijeme i to kroz:

- Finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca za 250 lica po 4.000 KM pojednom licu što ukupno iznosi 1.000.000 KM.

  1. Projekat podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u 2017. godini čija je ukupna vrijednost 236.617 KM.

Projektom je obuhvaćeno zapošljavanje Roma sa evidencije koji aktivno traže zaposlenje koja su na dan objave Javnog poziva za korišćenje sredstava bila izjašnjena kao Romi / Romkinje na evidenciji Zavoda, kroz sljedeće komponente:

-          I Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja Roma na period od minimalno 12 mjeseci u iznosu 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu.

-          II Komponenta: Finansiranje poslodavaca za svakog zaposlenog Roma na period od minimalno 12 mjeseci u iznosu od 6.000 KM po jednom nezaposlenom licu

  1. Projekat sticanja radnog iskustva mladih sa VSS u statusu pripravnika čija je ukupna vrijednost 2.497.224,00 KM.

Projekat ima za cilj osposobljavanje mladih lica sa evidencije nezaposlenih lica za polaganje pripravničkog ispita i samostalan rad u struci. Pripravnički staž za lica sa VSS traje 12 mjeseci. Projektom je obuhvaćeno sufinansiranje obavljanja pripravničkog staža za 357 mladih visokoobrazovanih kadrova do 30 godina starosti sa evidencije Zavoda za zapošljavanje bez radnog iskustva kroz dvije komponente:

-          I Komponenta: Sufinansiranje 100% iznosa bruto plate za 100 djece poginulih  boraca sa VSS do 30 godina starosti bez radnog iskustva. Izdvajanje po jednom pripravniku u ovoj komponenti iznosi 9.552,24 KM na godišnjem nivou, a temelji se na iznosu mjesečne neto plate od 500 KM, poreza na dohodak 33,33 KM I doprinosa 262,69 KM, čiji je bruto iznos 796,02 KM. Ukupna izdvajanja za ovu komponentu iznose 955.224,00 KM.

-          II Komponenta: Sufinansiranje neto plate za 257 lica sa VSS do 30 godina starosti bez radnog iskustva. Izdvajanje po jednom pripravniku u ovoj komponenti iznosi 6.000,00 KM na godišnjem nivou, a temelji se na iznosu mjesečne neto plate od 500 KM. Ukupna izdvajanja za ovu komponentu iznose 1.542.000,00 KM. Obaveza poslodavaca je plaćanje poreza na dohodak u iznosu 33,33 KM i doprinosa 262,69 KM mjesečno za jednog pripravnnika, što na godišnjem nivou iznosi 3.552,24 KM

  1. Projekat obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2017. godini, čija je ukupna vrijednost500.000 KM.

Projektom je obuhvaćeno finasiranje obuka, dokvalifikacije i prekvalifikacije i zapošljavanje kod poznatog poslodavca nakon uspješno provedene obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije za 500 lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Ciljnu grupu čine nezaposlena lica zaključno sa IV stepenomstručne spreme, koji aktivno traže zaposlenje i prijavljeni su na evidencijuprije objavljivanja Javnog poziva, osim korisnika novčane naknade. Sredstva za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju po jednom nezaposlenom licu odobravaju se do 1.000 KM.

Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv za je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 19.04.2017.godine.

 

Detaljnije informacije mogu se naći i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje http://www.zzzrs.net/

LIR projekat: Javni poziv za realizaciju novih investicija

U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR), raspisan je javni poziv za iskazivanje interesa za podrškom u realizaciji novih investicija u Bosni i Hercegovini, u 2017. godini.

Projekat LIR je trogodišnja inicijativa (2016-2018.), koju primarno finansira Evropska unija (EU), a provodi UNDP BiH, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i dva entitetska saveza opština i gradova. Projekat se implementira u 21 partnerskoj jedinici lokalne samouprave u BiH među kojima je i Prijedor.

Projekat LIR ima za cilj podizanje životnog standarda i povećanje socijalne kohezije u BiH putem inkluzivnog održivog socioekonomskog razvoja. U okviru komponente za ekonomski oporavak, LIR projekat će direktno podržati privatni sektor te potencijalne investitore kako bi se povećala cjelokupna ekonomska aktivnost u lokalnim zajednicama, osigurao ekonomski rast kroz produktivnije lance vrijednosti, te stvorila nova radna mjesta i prihodi.

Ovaj poziv za iskazivanje interesa će omogućiti investitorima koji su zainteresovani za ulaganja u proizvodni sektor u BiH, da zajedno sa projektom LIR, osiguraju realizaciju novih investicija koje će uticati na ekonomski rast i kreiranje novih radnih mjesta i prihoda. Korisnik sredstava po osnovu ovog poziva može biti privredno društvo (MSP) registrovano u BiH, koje je direktno ili indirektno zavisno društvo investitora tj. domaćeg ili stranog fizičkog ili pravnog subjekta. Investitori mogu biti pravna ili fizička lica.

U okviru ovog javnog poziva, projekat LIR će podržati šest (6) novih investicionih projekata u proizvodnom sektoru u Bosni i Hercegovini, od kojih će minimalno četiri (4) projekta biti odabrana u partnerskim jedinicama lokalne samouprave.  Prednost pri odabiru imat će projekti koji su usmjereni ka većoj finalizaciji proizvoda, koji su izvozno orijentisani te planiraju stvaranje održivih i kvalitetnih radnih mjesta.

Krajnji rok za podnošenje prijava je ponedjeljak, 14. april 2017. godine do 17:00 sati

Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Projekat „Lokalni integrisani razvoj“
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo

Obrazac za prijavu i drugi dokumenti mogu se preuzeti na ovoj stranici.

Više informacija možete pronaći na sledećoj stranici

 

TOP