ZABORAVILI STE ŠIFRU?

*

PRONAĐITE SVE VIJESTI VEZANE ZA INOVATIVNOST MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA, PROGRAMA PODRŠKE I USLUGA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE AGENCIJE PREDA-PD GRADA PRIJEDORA www.innovation.predaprijedor.com

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD

NAJNOVIJE//INFORMACIJE

Javni poziv za podsticaje za zapošljavanje i samozapošljavanje

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske i JU Zavod za zapošljavanje RS su raspisali Javni poziv za korištenje sredstava sa ciljem pružanja podrške pri zapošljavanju i samozapošljavanju kroz sledeće projekte:

 1. Projekat podrške samozapošljavanju u 2017. godini. Ukupna vrijednost projekta je2.000.000 KM. Projektom je obuhvaćeno zapošljavanje lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske koji aktivno traže zaposlenje i prijavljeni su na evidenciju prije objavljivanja Javnog poziva kroz finansiranje samozapošljavanja za 400 lica u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu
 1. Projekat podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i nezaposlenih demobilisanih boraca VRS “Zajedno do posla” u 2017. godini čija je ukupna vrijednost 4.500.000 KM.

Projektom je predviđeno zapošljavanje 1000 lica iz ciljne grupe Projekta kojaaktivno traže zaposlenje i prijavljena su na evidenciju prije objavljivanjaJavnog poziva i to kroz finansiranje samozapošljavanja i finansiranjezapošljavanja kod poslodavaca.

Projekat sadrži tri komponente:

-          I Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja djece poginulih boraca VRS za 100 lica u iznosu od 8.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 800.000 KM.

-          II Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca VRS za 100 lica u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 500.000 KM.

-          III Komponenta: Finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca djece poginulihboraca , ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca VRS za 800 lica po 4.000 KM po jednom licu što ukupno iznosi 3.200.000 KM.

 1. Projekat podrške zapošljavanju lica iznad 50 godina starosti čija je ukupna vrijednost 1.000.000 KM a koji se finansira iz sredstava Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Projektom je obuhvaćeno zapošljavanje lica sa evidencije koja su u toku 2017.godine imala navršenih 50 godina starosti, kao i lica koja će do kraja 2017.godine navršiti starosnu dob od 50 godina, a koja aktivno traže zaposlenje iprijavljeni su na evidenciju prije objavljivanja Javnog poziva. Zapošljavanjelica iz utvrđene ciljne grupe vrši se na neodređen vremenski period, na punoradno vrijeme i to kroz:

- Finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca za 250 lica po 4.000 KM pojednom licu što ukupno iznosi 1.000.000 KM.

 1. Projekat podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u 2017. godini čija je ukupna vrijednost 236.617 KM.

Projektom je obuhvaćeno zapošljavanje Roma sa evidencije koji aktivno traže zaposlenje koja su na dan objave Javnog poziva za korišćenje sredstava bila izjašnjena kao Romi / Romkinje na evidenciji Zavoda, kroz sljedeće komponente:

-          I Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja Roma na period od minimalno 12 mjeseci u iznosu 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu.

-          II Komponenta: Finansiranje poslodavaca za svakog zaposlenog Roma na period od minimalno 12 mjeseci u iznosu od 6.000 KM po jednom nezaposlenom licu

 1. Projekat sticanja radnog iskustva mladih sa VSS u statusu pripravnika čija je ukupna vrijednost 2.497.224,00 KM.

Projekat ima za cilj osposobljavanje mladih lica sa evidencije nezaposlenih lica za polaganje pripravničkog ispita i samostalan rad u struci. Pripravnički staž za lica sa VSS traje 12 mjeseci. Projektom je obuhvaćeno sufinansiranje obavljanja pripravničkog staža za 357 mladih visokoobrazovanih kadrova do 30 godina starosti sa evidencije Zavoda za zapošljavanje bez radnog iskustva kroz dvije komponente:

-          I Komponenta: Sufinansiranje 100% iznosa bruto plate za 100 djece poginulih  boraca sa VSS do 30 godina starosti bez radnog iskustva. Izdvajanje po jednom pripravniku u ovoj komponenti iznosi 9.552,24 KM na godišnjem nivou, a temelji se na iznosu mjesečne neto plate od 500 KM, poreza na dohodak 33,33 KM I doprinosa 262,69 KM, čiji je bruto iznos 796,02 KM. Ukupna izdvajanja za ovu komponentu iznose 955.224,00 KM.

-          II Komponenta: Sufinansiranje neto plate za 257 lica sa VSS do 30 godina starosti bez radnog iskustva. Izdvajanje po jednom pripravniku u ovoj komponenti iznosi 6.000,00 KM na godišnjem nivou, a temelji se na iznosu mjesečne neto plate od 500 KM. Ukupna izdvajanja za ovu komponentu iznose 1.542.000,00 KM. Obaveza poslodavaca je plaćanje poreza na dohodak u iznosu 33,33 KM i doprinosa 262,69 KM mjesečno za jednog pripravnnika, što na godišnjem nivou iznosi 3.552,24 KM

 1. Projekat obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2017. godini, čija je ukupna vrijednost500.000 KM.

Projektom je obuhvaćeno finasiranje obuka, dokvalifikacije i prekvalifikacije i zapošljavanje kod poznatog poslodavca nakon uspješno provedene obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije za 500 lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Ciljnu grupu čine nezaposlena lica zaključno sa IV stepenomstručne spreme, koji aktivno traže zaposlenje i prijavljeni su na evidencijuprije objavljivanja Javnog poziva, osim korisnika novčane naknade. Sredstva za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju po jednom nezaposlenom licu odobravaju se do 1.000 KM.

Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv za je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 19.04.2017.godine.

 

Detaljnije informacije mogu se naći i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje http://www.zzzrs.net/

LIR projekat: Javni poziv za realizaciju novih investicija

U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR), raspisan je javni poziv za iskazivanje interesa za podrškom u realizaciji novih investicija u Bosni i Hercegovini, u 2017. godini.

Projekat LIR je trogodišnja inicijativa (2016-2018.), koju primarno finansira Evropska unija (EU), a provodi UNDP BiH, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i dva entitetska saveza opština i gradova. Projekat se implementira u 21 partnerskoj jedinici lokalne samouprave u BiH među kojima je i Prijedor.

Projekat LIR ima za cilj podizanje životnog standarda i povećanje socijalne kohezije u BiH putem inkluzivnog održivog socioekonomskog razvoja. U okviru komponente za ekonomski oporavak, LIR projekat će direktno podržati privatni sektor te potencijalne investitore kako bi se povećala cjelokupna ekonomska aktivnost u lokalnim zajednicama, osigurao ekonomski rast kroz produktivnije lance vrijednosti, te stvorila nova radna mjesta i prihodi.

Ovaj poziv za iskazivanje interesa će omogućiti investitorima koji su zainteresovani za ulaganja u proizvodni sektor u BiH, da zajedno sa projektom LIR, osiguraju realizaciju novih investicija koje će uticati na ekonomski rast i kreiranje novih radnih mjesta i prihoda. Korisnik sredstava po osnovu ovog poziva može biti privredno društvo (MSP) registrovano u BiH, koje je direktno ili indirektno zavisno društvo investitora tj. domaćeg ili stranog fizičkog ili pravnog subjekta. Investitori mogu biti pravna ili fizička lica.

U okviru ovog javnog poziva, projekat LIR će podržati šest (6) novih investicionih projekata u proizvodnom sektoru u Bosni i Hercegovini, od kojih će minimalno četiri (4) projekta biti odabrana u partnerskim jedinicama lokalne samouprave.  Prednost pri odabiru imat će projekti koji su usmjereni ka većoj finalizaciji proizvoda, koji su izvozno orijentisani te planiraju stvaranje održivih i kvalitetnih radnih mjesta.

Krajnji rok za podnošenje prijava je ponedjeljak, 14. april 2017. godine do 17:00 sati

Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Projekat „Lokalni integrisani razvoj“
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo

Obrazac za prijavu i drugi dokumenti mogu se preuzeti na ovoj stranici.

Više informacija možete pronaći na sledećoj stranici

 

FORESDA - Poziv na Kick-off sastanak

FORESDA - Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu/drvopreradi  u Dunavkoj regiji

Kick-off sastanak u Ljubljani

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ je kao član konzorcijuma organizacija iz EU i IPA zemalja otpočela sa implementacijom projekta FORESDA - Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu/drvopreradi. U projekat u vidu strateškog partnera uključeno je i Ministarstvi industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske (BiH). . Projekt će se provoditi na području 9 podunavskih zemalja partnera, odnosno Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Mađarske, Njemačke, Rumunije, Slovenije, Srbije te Hrvatske. Projekat FORESDA je finansiran od strane EU iz Dunavskog transnacionalnog programa (Danube Transnational Programme).

Projekat ima za cilj transformisati tradicionalne sektore bazirane na šumarstvu/drvopreradi u inovativne moderne sektore; razviti inovativne prijateljske ekosisteme sa ciljem da se poboljša ili redefinišu postojeći lanci vrijednosti; poboljšati kulturu realizovanja inovacijskih aktivnosti  u MSP, kao i dalje jačanje saradnje koristeći “quadruple helix” model, te će podržati nove vidove saradnje u Dunavskom području.

Ciljevi i outputi projekta bit će predstavljeni na prvo sastanka konzorcija koji će se održati 06.03. i 07.03.2017. godine u Ljubljani u prostoru Slovenskog šumarskog instituta.

Prvi dan će biti posvećenće biti posvećen za održavanje sastanka projektnog konzorcija, dok će drugi dan biti javan, posvećen svim partnerima, učesnicima projekta i svim drugim zainteresovanima.

Na ovom događaju očekuje se učešće svih partnera iz 9 zemalja, predstavnika relevantnih institucija u sektoru šumarstva/drvoprerade, te predstavnici lokalnih i državnih tijela

Pozivamo sve zaintereovane strane da se pridruže i učestvuju na ovom događaju!

Više informacija o samom projektu možete pročitati ovdje, a za prijavu učestvovanja molimo ispuniti obrazac ili se javiti direktno na office@preda.rs.ba

Zvanični jezik sastanka je engleski.

FORESDA – Novi projekat Agencije PREDA-PD

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ je kao član konzorcijuma organizacija iz EU i IPA zemalja otpočela sa implementacijom projekta FORESDA - Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu/drvopreradi. Projekat FORESDA je finansiran od strane EU iz Dunavskog transnacionalnog programa (Danube Transnational Programme)

Industrije bazirane na šumarstvu/drvopreradi imaju potencijal da postanu motor razvoja održive i konkurentne privredu u dunavskoj regiji. Ali nažalost, industrije ove regije pate od značajnih razlika, niskog nivoa internacionalizacije, nedostatka međusobne saradnje, niskog potencijala za inovacije i slično. Zbog toga je projekat FORESDA osmišljen tako da podrži transformaciju tradicionalnih industrija baziranih na šumarstvu/drvopreradi

Kroz svoje aktivnosti, projekat FORESDA će: transformisati tradicionalne sektore bazirane na šumarstvu/drvopreradi u inovativne moderne sektore; razviti inovativne prijateljske ekosisteme sa ciljem da se poboljša ili redefinišu postojeći lanci vrijednosti; poboljšati kulturu realizovanja inovacijskih aktivnosti  u MSP, kao i dalje jačanje saradnje koristeći “quadruple helix” model, te će podržati nove vidove saradnje u Dunavskom području. Ova saradnja će snažno podržati prenos znanja, saradnju i uvođenje inovacija u Dunavskoj regiji

Da bi se postigli planirani rezultati i ciljevi, projekat će:

 • Povezati sektore bazirane na šumarstvu/drvopreradi sa drugim relevantnim sektorima;
 • Povećati broj MSP i drugih organizacije koji deluju kao katalizatori inovacionih procesa;
 • Povezati različite zainteresovane strane u nove lance vrijednosti sa drugim sektorima;
 • Razvijati nove ideje i jačati kapacitete;
 • Realizovati pilot projekte;

Zbog svog transnacionalnog pristupa, projekat FORESDA će imati značajan doprinos u:

 • Modernizaciji sektora;
 • Razvoju preduzetništva;
 • Kreiranju novih projekata za razvoj sektora šumarstva/drvoprerade u cilju jačanja njihove konkurentnosti;
 • Vraćanje proizvodnji u Evropu sa konkurentnim proizvodima dobrog kvaliteta

Glavni rezultati projekta su:

 • Povećana efikasnost zajedničkih istraživanja i inovativnih aktivnost, što dovodi do pojave novih lanaca vrednosti sarađujući sa drugim sektorima, posebno u sektoru proizvodnje nameštaja, inovativnih proizvoda i energetske efikasnosti;
 • Poboljšani kapaciteti za upravljanje inovacijama u relevantnim organizacijama kao što su klasteri;
 • Izrađen transnacionalni pristup i strategija za održivi razvoj sektora šumarstva/drvoprerade.

Partneri na projektu su:

 • CyberForum e.V. – Njemačka
 • Regionalna agencija za ekonomski razvoj Sjevernog Švarcvalda – Njemačka
 • inno AG – Njemačka
 • Drvni industrijski klaster – Slovenija
 • Slovenski institut za šumarstvo – Slovenija
 • Salcburški univerzitet primjenjenih nauka – Austrija
 • Fondacija za promociju preduzetničtva Županije Zala – Mađarska
 • Hrvatski drvni Klaster – Hrvatska
 • Udruženje KO-FA – Pravno lice PRO WOOD Regionalnog drvnog klastera – Rumunija
 • Bugarski Klaster namještaja – Bugarska
 • Unverzitet u Beuogradu – Šumarski fakultet – Srbija
 • Zenička razvojna agencija – Bosna i Hercegovina
 • Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD” – Bosna i Hercegovina
 • Innovation and Technology Transfer Salzburg GmbH – Austrija
 • Klaster za upravljanje drvetom – Austrija
 • Virovitičko-Podravinska Županija – Hrvatska
 • Ministarstvo za ekonomski razvoj i tehnologiju Republike Slovenije, Direktora za drvnu industriju – Slovenija
 • Regionalna razvojna agencja Centru – Rumunija
 • Minstarstvo za nacionalnu ekonomiju – Mađarska
 • Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS – Bosna i Hercegovina

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Više informacija o projektu možete pronaći na web strain projekta:  http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/foresda ili nas možete kontaktirati na e-mail: office@preda.rs.ba

TOP